ENGLISH

הפוכים

   או

LEFT SIDE AT RIGHT

    (צד שמאל מימין)

      נציבי בן-אמוץ

        Copyright  ©    by Netsivi Ben-Amots, Haifa, Israel, 1998

כל הזכויות שמורות לנציבי בן-אמוץ, חיפה, ישראל.

            מוקדש לזכר איזק אסימוב

 

  1. העובדות

                             

יש אנשים שמאליים.  הם כותבים ביד שמאל, ויש עוד דברים שהם מבצעים הפוך מהרוב. קל לראות שהם שמאליים - לפי היד בה הם כותבים.  האנשים השמאליים הם רק חלק קטן מהאוכלוסיה.  בכל העולם הימניים הם הרוב, למעלה מ90%, גם באזורים בהם לא כותבים, והימניות נקבעת ע"י היד המחזיקה את הפטיש או חנית הצייד. יש מבחן קואורדינציה, בו מבקשים מהנבחן להפעיל מכשיר עם שתי ידיות מסתובבות, כדי לעקוב אחרי קו.  ידית אחת מימין, ומפעילה את התנועה האפקית (ע"י חלזון מכני) וידית שניה למטה, ומפעילה את התנועה האנכית.

במתקן כזה, אדם שמאלי יציג תוצאות גרועות.  זה לא מלמד שאין לו קואורדינציה, אלא שהמכשיר איננו מתאים לבדוק את הקואורדינציה של אדם שמאלי.  ואכן, יש מכשיר כמעט זהה, בו ידית אחת משמאל וידית אחת למטה, בו בוחנים קואורדינציה של שמאליים, ותוצאות הבדיקה בו אכן משקפות את הקואורדינציה של אדם שמאלי.  אדם ימני שהקואורדינציה שלו תיבחן במכשיר לשמאליים, יקבל תוצאות גרועות, כמו של שמאלי שנבחן במכשיר לימניים.

אדם שמאלי יודע שהוא שמאלי.  אם יתנו לו מבחן קואורדינציה במכשיר לימניים, יראה מיד שבמכשיר כזה אדם ימני יצליח ושמאלי לא.  הוא יוכל אז להתלונן ולבקש שיבחנו אותו במכשיר לשמאליים.  לכאורה יש תקנה לשמאליים.

חיבורי העצבים בין המוח ואברי הגוף הם כאלו, שבכל אדם חצי המוח בצד אחד, מחובר לחצי הגוף שבצד השני.  לכלל זה אין שום יוצאים מן הכלל.  חצי המוח השמאלי מפעיל את היד הימנית, וחצי המוח הימני מפעיל את היד השמאלית.

ידוע כיום ששני חצאי המוח נבדלים.  באדם ימני, החצי השמאלי של המוח אחראי על הפעולות המוטוריות ועל השפה.  החצי הימני אחראי על הדמיון והתפישה התלת ממדית ועוד - על הצדדים המופשטים.  באדם שמאלי, החצי הימני של המוח אחראי על הפעולות המוטוריות ועל השפה, והחצי השמאלי של המוח אחראי על הצדדים המופשטים.

זו צורת המחשבה המקובלת כיום.  קל לראות באיזה יד אדם כותב, ולהגיד אז על חצאי המוח שלו את הנאמר לעיל.

אבל היום כבר ידוע שיש הבדלים פיזיולוגיים בין חצי המוח האחראי לפעולות המוטוריות ועל השפה, ובין חצי המוח האחראי לצדדים המופשטים.  נכון יהיה להגיד שאדם שחצי המוח האחראי לפעולות המוטוריות ועל השפה נמצא אצלו מצד שמאל, הוא אדם ימני.  אדם שחצי המוח האחראי לפעולות המוטוריות אצלו נמצא בצד ימין, הוא אדם שמאלי. כשאדם נולד, כבר קבועים במוחו הצד המוטורי ושל השפה, והצד המופשט.  לכאורה הימניות או השמאליות של האדם נקבעת עוד לפני לידתו.

אבל יש עוד גורם חשוב מאוד המשפיע על כך - השימוש בידים בשנתיים הראשונות בערך.

מה משפיע על השימוש בידים בשנתיים הראשונות?  חשוב לנו לצורך זה להתחשב בגורם לא סימטרי.  ואמנם נמצא שלאמהות יש נטיה להחזיק את התינוק/ת כשצדו/ה האחד נשען אל גוף האם, וצדו השני חופשי.  ידו/ה האחת מוגבלת אפוא בתנועתה, והיד השניה חופשית לנוע.

לתינוק שבאופן קבוע הוחזק כך שידו הימנית לחוצה אל גוף האם, וידו השמאלית חופשיה, יש יותר סיכוי לגדול כאדם הכותב ביד שמאל, מאשר לתינוק שבאופן קבוע הוחזק כך שידו השמאלית לחוצה אל גוף האם, וידו הימנית חופשיה, בין אם חצי המוח המוטורי שלו האחראי גם על השפה נמצא בצד ימין או נמצא בצד שמאל.  ישנם עוד גורמים נוספים כאלה.

מצאו שאצל כמחצית מהשמאליים ו-99% מהימניים, היד הכותבת מופעלת על ידי חצי המוח הממונה על הפעולות המוטוריות ועל השפה.  אצל השאר, כמחצית מהשמאליים ואחוז אחד מהימניים, היד הכותבת מופעלת ע"י חצי המוח הממונה על הצד המופשט, ועל הדמיון, ועל התפישה התלת ממדית.

הקורא מופנה למאמרה של גב' ג'רי לוי ולפרק 10 בספר "המוח" של ר. רסטק .  הפרק מתאר בצורה מרתקת גם איך מצאה גב' ד"ר ג'רי לוי מאוניברסיטת שיקגו, שאכן יש אנשים ימניים, שמוחם "הפוך," כי הם מחזיקים את העט או העפרון בצורה מיוחדת, דומה לצורה בה מחזיקים את העט אותם מחצית מהשמאליים שמוחם "הפוך."  ראה ציור 27 אצל רסטק וציור במאמרה של גב' ג'רי לוי. אצל אנשים אלו חצי המוח השולט בשפה, איננו חצי המוח השולט ביד הכותבת.

החוקרים יידעו לספר, שהשמאליות נקבעת ע"י מכלול תכונות.  ייתכן למשל שאדם ימני ינתר ברגל שמאל.  ויש עוד הרבה תכונות חשובות, במיוחד העין "המכוונת".  זוכרים את ההוראה "עצום עין בלתי מכוונת"?  ייתכן שאדם שחצי המוח המוטורי שלו נמצא בצד ימין, ידו השמאלית נלחצה לגוף האם בשנותיו הראשונות, והוא גדל להיות ימני, ז"א כותב ביד ימין, אך מנתר ברגל שמאל.  המחקרים לא מדויקים עד כדי כך, בין השאר מפני שכל אדם שבודקים, קל לבדוק מרגע תחילת הבדיקה והלאה, וקשה לבדוק אותו אחורנית בזמן.  לך תבדוק ותוכיח אם אדם שכותב ביד ימין ומנתר ברגל שמאל, איך אימו החזיקה אותו כשהיה בן שנה.

אי סימטריה אחרת, קיימת בלב ובריאות.  לאדם רגיל לב הנוטה לשמאל, ריאה ימנית עם 3 אונות וריאה שמאלית עם 2 אונות. במקרה ההפוך הלב נוטה ימינה, לריאה הימנית 2 אונות ולשמאלית 3.  מקרה זה נדיר במיוחד, אחד מכמה עשרות מיליונים.  לא דווח על קשר כלשהו של לב ימני למצב "שונה מהרגיל" במוח.

עד כאן העובדות, וגם עליהן לא כל החוקרים מסכימים ביניהם.  בהמשך אדון במשמעויות.

 

  1. המשמעויות  

 

דומה שהאישיות נקבעת במידה רבה על ידי מחצית המוח האחראית על היד הכותבת.

אם מחצית המוח הנגדית ליד הכותבת ואחראית עליה, היא גם המחצית האחראית לפעולות המוטוריות ולשפה, זה יהיה אדם מטיפוס "רגיל", בין אם הוא כותב ביד ימין או ביד שמאל.  אם מחצית המוח הנגדית ליד הכותבת ואחראית עליה, היא גם המחצית הממונה על הצד המופשט, ועל הדמיון, ועל התפישה התלת ממדית, זה יהיה אדם "שונה מהרגיל", בין אם הוא ימני או שמאלי.

יש דעה שהאישיות היא בחצי המוח ה"שליט." חצי המוח הנגדי ליד הכותבת מחליט על הפעולות.  אם זו המחצית המוטורית, היא נותנת פקודה ליד הנגדית, לביצוע.  אם זו המחצית ה"לא מוטורית," היא נותנת פקודה למחצית המוטורית, שנותנת פקודה חוזרת למחצית ה"לא מוטורית," שנותנת פקודה ליד הנגדית לביצוע.  המשמעות:  זמן תגובה ארוך יותר.

אבל זו פיזיולוגיה.  מה עם הפסיכולוגיה? שונה לגמרי.  אם המחצית השלטת היא זו האחראית לשפה, יהיה לה יותר קל לבטא את עצמה באמצעות השפה.  אם המחצית השלטת אינה זו הממונה על השפה, היא תצטרך להיעזר במחצית השניה הממונה על השפה.  קושי נוסף:  הרעיונות יהיו יותר מורכבים, ואולי יותר טובים, כי זו המחצית הממונה על ההפשטה והדמיון, אבל כדי לתרגם אותם לשפה, צריך את השפה הפשוטה יותר של המחצית השניה. וקושי שלישי:  רוב השומעים הם אנשים שהמחצית השלטת שלהם היא לא זו הממונה על ההפשטה והדמיון.  הם עם של אנשים החושבים במושגים אחרים.  אנשים שהמחצית השלטת שלהם אינה זו הממונה על השפה, יתקשו להסביר את עצמם לאחרים, ולהביע את רעיונותיהם ודעתם בעל פה ובכתב.

מה עם מחשבה?  אנשים שהמחצית השלטת שלהם היא הממונה על ההפשטה והדמיון, יכולים להגיע לפתרונות לבעיה מסוימת, השונים לגמרי מהפתרונות אליהם יגיעו האנשים שהמחצית השלטת שלהם ממונה על הפעולות המוטוריות. שני סוגי הפתרונות יפתרו את הבעיה, אך בבעיות קשות מאוד רק ה"מופשטים" יגיעו לפתרון, לעתים בלי יכולת להסביר אותו ל"מוטוריים."

במקרי אפילפסיה קשה, נהוג ניתוח בו מנתקים את החיבור בין החצאים הימני והשמאלי של המוח.  אדם "מוטורי," אם מנותק חצי מוחו הימני מהשמאלי, תיפגענה אצלו תכונות כמו הפשטה, דמיון, ותפישה תלת ממדית.  באדם "מופשט," שני חצאי מוחו תלויים זה בזה הרבה יותר.  ניתוק שני חצאי המוח באדם כזה ע"י ניתוח, יפגע קשה הן בשפה שלו, והן ביכולתו המוטורית.  דומה שאפילפסיה פחות נפוצה אצל אנשים "מופשטים," ואין צורך בניתוח כזה אצלם.

יש החושבים שלמחצית ה"מופשטת" תפקיד חשוב בזכרון. אדם "מופשט" יצטיין לפיכך בזכרון.

התחלנו את המאמר במבחני קואורדינציה.  במבחנים פסיכומטריים האנשים שהמחצית השלטת שלהם ממונה על התפישה התלת ממדית וההפשטה, יצליחו יותר מהמקובל. אלא שכיום הנהיגו הפסיכולוגים מבחני אישיות, הבודקים תכונות כמו פסיביות, אגרסיביות, החלטיות, וכדומה.  מבחנים אלו בנויים עבור הרוב, שאצלם המחצית המוטורית והממונה על השפה היא השלטת.  הם נבנו על ידי פסיכולוגים עם אישיות "מוטורית," ובודקים את הסטיות מהאופטימום עבור אישיות זו.

כשם שאי אפשר לבדוק את הקואורדינציה של אדם שמאלי עם מכשיר לבדיקת הקואורדינציה של אדם ימני, בלי להוריד הרבה מתוצאות הבדיקה ללא שום הצדקה, כך אי אפשר לבדוק את האישיות של אדם עם אישיות "מופשטת" עם בחינות פסיכולוגיות התפורות עבור אישיות "מוטורית," בלי שלאישיות ה"מופשטת" תרדנה נקודות רבות ללא הצדקה.

אבל כאן המצב שונה מאשר עם שמאליים.  אין בחינות לבעלי אישיות "מופשטת."  קשה לזהות אישיות כזו - לרוב האדם עצמו איננו יודע כלל שהוא כזה.  ואם הוא יודע, ויענה בבחינה בהתאם, ייפסל כבעל דימוי עצמי נמוך מדי, או גבוה מדי, או בדרך אחרת.  הפסיכולוגים אינם מסכימים על כל התיאוריות הפסיכולוגיות.  רוב הפסיכולוגים אינו יודע על ההבדל הפיזיולוגי בין מחצית המוח ה"מוטורית" ובין מחצית המוח ה"מופשטת," ועל ממצאיה של גב' ג'רי לוי.  הפסיכולוגים יודעים שיש הרבה תיאוריות פסיכולוגיות אלטרנטיביות ואף סותרות זו את זו.  ראה סקר התאוריות בספרו של קורן. גם בשביל אלו ששמעו על ממצאיה של גב' ג'רי לוי, זו עוד תיאוריה אחת מרבות, ולא בהכרח נכונה.  הכרה בכך שיש טיפוס מיוחד כתוצאה מכך, היא בגדר חלום רחוק. מבחנים מותאמים לטיפוס זה הם בגדר מדע דמיוני עבור רוב הפסיכולוגים.

דווקא למשרות החשובות נהוג יותר להשתמש במבחנים פסיכולוגיים.  ע"י כך נמנע מהחברה לקבל למשרות אלו את האנשים בעלי כושר ההפשטה והדמיון הדרושים, וליהנות מהפתרונות החדשניים ויוצאי הדופן שלהם.  נותרת לאנשים אלו הברירה להיות עצמאיים, כאשר כושר הביטוי והשכנוע שלהם אינו מספיק.

מומלץ מאוד כסיום למאמר זה, לקרוא את סיפורו של אסימוב  "מקצוע", מתוך ספרו מחר כפול תשע  הספר הוא של מדע בדיוני.  אסימוב חזה שההוראה והמבחנים להתאמה למקצוע לא יתאימו לחלק קטן מהנבחנים, שייאלצו לפלס דרכם לבד, בעזרת פסיכולוגים הממונים ע"י החברה.  במציאות אליה כבר הגענו היום, אכן המבחנים לא מתאימים לחלק קטן מהנבחנים, שנאלצים לפלס דרך לבד, וזה תוך הפרעות קשות מהפסיכולוגים דווקא, המדביקים עליהם תוית "פסול."

אסימוב מת בשנת 1992 בלי שזכה לראות התגשמות אפילו אחד ממאות סיפורי המדע הבדיוני שלו.  כמדען, אולי אף לא האמין שמי מסיפורי המדע הדמיוני שלו יתגשם במציאות.  המציאות מוכיחה שוב, שהיא דמיונית מעבר לכל דמיון.  תחזיתו של אסימוב, שהמבחנים אינם מתאימים לחלק מהנבחנים, הנאלצים לפלס את דרכם לבד, מתאמתת במציאות, בצורה יותר חזקה ממה שחזה אסימוב.

חוששני שהרבה יחלקו על חלקו השני של מאמר זה.  אני מציע לאלו המחפשים נושאים למחקר, להוכיח או לסתור בניסויים ומדידות את ההסברים שהובאו כאן.

 

מראי מקום  

 

1. ד"ר ריצ'רד מ. רסטק, המוח מסדה תל-אביב 1982, פרק 10.

1. "Richard M. Restak, M.D., "The brain - the last frontier

(Warner, N.Y. (1979

(Doubleday, Garden City, N.Y. (1979

2. סטנלי קורן, "תסמונת האיטר - האטרות, גורמיה ותוצאותיה", כרטא תל-אביב 1993.

2. Stanley Coren, "The left-hander syndrome",

Murray, London, (1992)

Free Press, MacMillan, New York, (1992)

3. י. אסימוב מחר כפול תשע מסדה תל-אביב 1972, סיפור ראשון: "מקצוע"

3. "Isaac Asimov, "Nine tomorrows: Tales of the near future

 (Doubleday, Garden City (1959

 (Dobson, London (1963

First story: "Profession."

4. Levy, Jerre, and Reid, Marylou,

"Variations in writing posture and cerebral organization,"

        Science, v. 194(4262), pp. 337-339 (15.10.1976)

                                                            בחזרה לדף הראשי

 

קישורים לחלק מהאפשרויות הנוספות באתר זה


Relativity, gravitation and relativistic rotation
Clarifying some paradoxes of relativity at the extreme
 ספר על יחסות --------->
להזמנת הספר שלח אימייל אל
dillone.bookorder@gmail.com טורנדו מכניזם הטורנדו ו-מקור האנרגיה של הטורנדו
 מקור החיים על כדור הארץ גלי ים נשברים
 סופרנובה: כוכב מתפוצץ איך קריסת כוכב הופכת להתפוצצותו
 סילונים אסטרונומיים
 שלושה מאמרים על סיבוב יחסותי:          
 שלושה מאמרים נוספים על יחסות:          
 רשימת מאמרים מאת נציבי בן-אמוץ
 מילון זעיר לתייר דובר אנגליתאיטליה  יוון  צרפת  ישראל
 צילומי נופים
  כתבן וירטואלי כתבן בלי שמירה בדיסק אבל זמין באינטרנט
 הכנסה של מיליארדים למדינת ישראל
 IARD International Association for Relativistic Dynamics
 בחירת צבעים

להזמנת הספר שלח אימייל אל
dillone.bookorder@gmail.com

הניע את העכבר מעל התמונה. לפרטים נוספים לחץ עם העכבר השמאלי


לחץ למטה עם העכבר השמאלי עבור דף הספר באנגלית אצל המו"ל בחו"ל